Μελιτης

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Μελιτης


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία 1200001500 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ C-700 02/03/2021 Σε Παράταση 162.000,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001588 ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΣΙΛΟ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΠΑΣΤΗΡΑ 18/02/2021 1.779,63 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001592 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 18/02/2021 10.194,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001596 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ SQUARE SHAPED FLANGE FM 18/02/2021 8.500,00 ΑΗΣ Μελίτης
Έργο 1200001631 Επισκευές συστήματος διακίνησης λιγνίτη, κεντρικό σιλό λιγνίτη, χοάνες εκφόρτωσης λιγνίτη και χοάνες συστήματος τέφρας του ΑΗΣ Μελίτης 19/02/2021 31.650,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001612 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 25/02/2021 129.266,91 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001582 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗ ΥΠ Νο6 ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 26/02/2021 87.711,70 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001643 Βοηθητικές εργασίες στον απορροφητή του συστήματος αποθείωσης, επισκευή και αποκατάσταση με επικάλυψη ινοπλασμένων υλικών των φθαρμένων τμημάτων των αγωγών GRP του ΑΗΣ Μελίτης 10/03/2021 Σε Παράταση 39.615,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001622 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SCREW PUMP ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LUCKMANN MONTAGE GMBH 04/03/2021 16.000,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001627 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ MU 250-400 ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΥ POMPE GARBARINO 04/03/2021 12.800,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001589 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΦΑΙΡΟΜΥΛΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ Νο1 12/03/2021 Σε Παράταση 7.889,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001591 Έλεγχος - ρύθμιση αναρτήσεων ατμαγωγών λεβητοστασίου, μηχανοστασίου και μέτρηση αντιδράσεων στα πέδιλα στροβίλου Κ330-23.5 LMZ του ΑΗΣ Μελίτης 11/03/2021 Σε Παράταση 20.000,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001425 Επισκευή και αποκατάσταση διαρροών των υπογείων και υπέργειων δικτύων πυρόσβεσης, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευσης, συλλεκτικών αγωγών υδρογεωτρήσεων και αγωγού από φράγμα του ΑΗΣ Μελίτης 09/03/2021 37.160,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001685 Ετήσια συντήρηση συστημάτων κατεργασίας νερού, αποβλήτων και αποθείωσης του ΑΗΣ Μελίτης 16/03/2021 58.445,10 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001675 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΑΡΑΣ ΜΕΤΑΚΑΥΣΗΣ 17/03/2021 39.570,00 ΑΗΣ Μελίτης
Έργο 1200001388 ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΚΛΟΥΣΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 08/04/2021 Σε Παράταση 178.523,10 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001674 Απόφραξη των χοανών των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων του ΑΗΣ Μελίτης και αποκομιδή της εξορυσσόμενης τέφρας στο χώρο απόθεσης της τέφρας 18/03/2021 68.720,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001673 Απόφραξη των χοανών και των αγωγών αποκομιδής ιπτάμενης τέφρας των Luvo στη δεύτερη διαδρομή των καυσαερίων του ΑΗΣ Μελίτης και μεταφορά των παραπροϊόντων στο χώρο απόθεσης της τέφρας 19/03/2021 15.540,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001655 ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 1’’ 19/03/2021 6.500,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001690 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MANKENBERG DN80 PN 100, TYPE DM401ZK80, NO96722,96723 19/03/2021 15.057,57 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001704 ΟΘΟΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 19/03/2021 4.000,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001721 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 19/03/2021 2.100,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001715 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 02/04/2021 115.448,40 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001645 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ-ΝΑΟΗ 13/04/2021 112.500,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001771 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 27/04/2021 Σε Παράταση 83.757,24 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001754 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 27/04/2021 24.010,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001757 ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΩΝ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ EMERSON 27/04/2021 25.580,00 ΑΗΣ Μελίτης
Προμήθεια 1200001782 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP2 27/04/2021 15.000,00 ΑΗΣ Μελίτης
Υπηρεσία 1200001880 Μεταφορά προσωπικού του ΑΗΣ Μελίτης από Πτολεμαΐδα στον ΑΗΣ Μελίτης και αντίστροφα 27/05/2021 79.775,00 ΑΗΣ Μελίτης